Samisk

Samisk

Den etniske minoriteten i Sarnów er den mest tallrike etniske minoriteten i Norge (heller ikke. samer, tidligere kalt samer), i antall 40 000 – 45 000 mennesker. Denne er kaldtålig, en gang et vandrende folk i århundrer bebodde Nord-Skandinavia og Nordvest-Russland. Grunnlaget for samenes eksistens var reindrift. Foreløpig teller disse menneskene sammen 70 000 representanter og fortsetter å være et mindretall i fire land – Norge, Sverige, Finland og Russland.

I Norge bor Sarnov hovedsakelig i Finnmark-distriktet i det fjerne Nord. Gruppene deres bor også i Nordland, Trandelag i Hedmarku. De definerer sitt territorium med navnet Sapmi, det vil si samenes land.

W 1988 r. regjeringen vedtok en grunnlovsendring om: “De statlige myndighetene er ansvarlige for å legge forholdene til rette for at samene kan bevare og utvikle språket, kultur og tradisjonell livsstil”. Endringen garanterer også opprettelsen av et valgt sameting (Sameting), som fungerer som et rådgivende organ, presentere de samiske problemene i det nasjonale parlamentet (lignende institusjoner finnes også i Sverige og Finland).
Person, som ønsker å bli anerkjent som medlem av det samiske samfunnet, må oppfylle tre kriterier: snakke samisk som morsmål, betrakte deg selv som et medlem av dette folket og leve etter reglene i samfunnet eller ha foreldre, som oppfyller alle disse vilkårene.