Religie chrześcijańskie

Religie chrześcijańskie

Ok. 700 r. do Selje przybyli pierwsi irlandzcy mnisi i założyli tam klasztor. Za osobę, która na przełomie tysiącleci sprowadziła do Norwegii chrześcijaństwo, uważa się Olafa Tryggvasona, pierwszego norweskiego świętego. Jednak na współczesną religię norweską większy wpływ miał niemiecki reformator Marcin Luter. Założyciel Kościoła reformowanego uznał Pismo Święte za jedyny wyraz autorytetu Boga i twierdził, że człowiek, który jest zły z natury,  może zostać zbawiony jedynie dzięki łasce bożej. Doktryny luterańskie przyjęły się w Norwegii w 1537 r.

Obecnie ponad 90% Norwegów należy do Kościoła Norweskiego, krajowego odpowiednika Kościoła ewangelicko-augsburskiego, czyli luterańskiego. Konstytucja norweska mówi: „wszyscy mieszkańcy królestwa mają prawo wolności wyznania. Religia ewangelicko-augsburska pozostanie oficjalną religią państwa. Mieszkańcy będący jej wyznawcami mają obowiązek wychowywania dzieci w swojej wierze”.

Oficjalnie król Norwegii jest również głową Kościoła i ma rozstrzygający głos w przypadku trudnych decyzji. To uprawnienie po raz pierwszy zostało wykorzystane w sposób wywołujący kontrowersje w 1961 r., kiedy Olaf V wydał zgodę, by pastorem została pierwsza w kraju kobieta, oraz ponownie w 1993 r., gdy Harald V zatwierdził pierwszą kobietę na tronie biskupim. Jeszcze bardziej dramatyczne wydarzenia miały miejsce w latach 70., kiedy biskup i część księży opuściło Kościół, po tym jak parlament, z pozwoleniem królewskim uchwalił liberalną ustawę aborcyjną. Znaczny odsetek społeczeństwa prawie nie zauważył problemu, ale niektórzy pobożni wierni zdecydowali, że Kościół jest chrześcijański tylko z nazwy, a nie z czynów, i opuścili wspólnotę.

Przeciętny mieszkaniec Norwegii chodzi do kościoła dwa razy w roku. Organizacja kościelna finansuje misje na całym świecie. Co roku z Kościoła występuje 5000 obywateli, opowiadając się w większości za koniecznością rozdziału Kościoła od państwa.

Do innych religii obecnych w Norwegii należy kilka wyznań chrześcijańskich: unia humanistyczna i etyczna, licząca ponad 50 000 członków, ok. 45 000 zielonoświątkowców, 30 000 katolików rzymskich, Wolny Kościół Luterański, liczący 20 000 wyznawców, 15 000 świadków Jehowy, 15 000 metodystów, 6400 adwentystów Dnia Siódmego oraz 1500 anglikanów. W Norwegii mieszka również ok. 30 000 muzułmanów i ponad 1000 żydów.